International day of Slayer & Tom Araya’s birthday.

International day of Slayer & Tom Araya’s birthday.